top-100-film
72

Goodbye, Cinephiles / Do pobachennia, synefily

Year:

2014

Duration:

66 min

Director:

Stanislav Bytiutskyi

Writer:

Stanislav Bytiutskyi

Cinematographer:

Serhii Stetsenko, Teta Tsybulnyk

Cast:

Stanislav Bytiutskyi, Olha Kovalenko, Oleksandr Teliuk

in progress